Random header image... Refresh for more!

Forskargrupp

Sedan 2001 har en forskargrupp för risk- och sårbarhetsanalys vid Malmö högskola, Lunds universitet och Region Skåne arbetat med problemställningar kring risk- och sårbarhetsanalys. Gruppen arbetar med både teori- och metodutveckling. Forskargruppens inriktningar är bl a:

– Risk- och sårbarhetsanalyser – En processinriktad metod som kallas MVA-metoden har utvecklats. MVA-metoden, som står för Mångdimensionell verksamhetsanalys, används för analys av både kommuners och regioners sårbarhet.

– Organisationsutveckling – En central del i gruppens arbete är att utveckla organisationers krishanteringsförmåga. MVA-metoden kan ses som ett stöd för denna inriktning.

– Beroendeanalys -Forskning och implementering i MVA-metoden pågår inom detta område.

– Krisberedskap och krishantering utifrån ett medborgarperspektiv – Forskning pågår inom detta område.

Sociala risker – Forskning pågår inom detta område.

Områdesbaserad risk- och sårbarhetsanalys – Forskning pågår inom detta område.

Deltagarna i forskargruppen  (se även under Kontakta oss) har kopplingar till LUCRAM (Lund University Centre for Risk Analysis and Risk Management).