Random header image... Refresh for more!

Tjänster

Forskargruppen har olika tjänster som riktar sig till kommuner och regioner. Några tjänster är:

– Konsultation angående syfte och strategi för risk- och sårbarhetsanalys.

– Utbildning om risk- och sårbarhetsanalyser – Utbildningen inbegriper bl a introduktion till lagstiftning och begrepp inom området, genomgång av krav som ställs på kommunerna samt av målet med risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet med utbildningen är att ge en grund för det kommande risk- och sårbarhetsarbetet.

– Utbildning i risk- och sårbarhetsanalysmetoden MVA – Utbildningen vänder sig till dem som skall driva arbetet i de olika organisationerna, dvs. någon form av processledare. Det övergripande syftet med utbildningsdagarna är att ge teoretiska och metodmässiga förutsättningar för att driva och samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. För att kunna gå genom de olika momenten krävs två till tre dagar.

– MVA-analyser – MVA-metoden genomförs i olika moment i kommunala och regionala verksamheter. För att kunna gå genom de olika momenten krävs två till tre dagar.

– Mentorskap och processtöd – Genom mentorskap och processtöd stöds processledare och andra som arbetar med MVA-metoden inom den egna organisationen.

 För prisuppgifter och offert kontakta Per-Olof Hallin, Jerry Nilsson eller Nicklas Guldåker