Random header image... Refresh for more!

Presentation av MVA-Metoden

MVA är en processinriktad metod för att analysera förvaltningars och organisationers sårbarhet ur ett brett perspektiv. Till metoden finns ett mappsystem för Utforskaren (Windows). Metoden omfattar bl.a. scenariometodik och analyserna genomförs i seminarieform. Grundläggande för arbetssättet är att sårbarhetsanalyserna sätts in i ett helhetsperspektiv och passar in i det ordinarie kris- och beredskapsarbetet. I analysen tillämpas ett öppet systemsynsätt där olika system är sammanvävda och påverkar varandra i varierande grad. Vad som kan betraktas som förvaltningars eller organisationers sårbarhet är därmed inte givet av de riskkällor som finns inom kommun- eller regiongränser och den kompetens som finns inom Malmö stad utan måste ses i ett större sammanhang.

Genom MVA-metoden kan förvaltningar och organisationer bland annat:

· Bedöma hur sårbara de är mot oönskade händelser.

· Arbeta fram underlag till förbättringar.

· Utveckla och förstärka kunskapsutbyte och personliga nätverk.

MVA-metoden uppfyller följande krav

Metoden ger svar på de krav som lagen (2006:544), förordningen (2006:942) samt föreskrifterna (2010:6 samt 2010:7) ställer när det gäller offentliga verksamheters

risk- och sårbarhetsanalyser.

Seminarier inom MVA-metoden

MVA-metoden fokuserar på en grupprocess som syftar till lärande och organisationsutveckling. Användning av rapportmallar som är anpassade till metoden underlättar dock strukturering av arbetet och dokumentation av arbetsprocessen. Att dokumentera är viktigt då det ger en spårbarhet i analysen.

Då metoden syftar till att skapa en inlärningsprocess hos berörda ingår i metoden olika analyser/seminarier i flera steg, se figur 1 nedan.

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE  \* MERGEFORMAT <![endif]–>

 

 

Plattform

 

 

 

Analys

 

 

 

Återkoppling

 

 

4.     Sårbarhetsanalys

5.     Åtgärdsplan

 

  1. Återkopplingsseminarium
  2. Risk- och sårbarhetsrapport med handlingsplan

 

 

ORGANISATIONSUTVECKLING

 

Ökad krishanteringsförmåga

Förbättrad säkerhetskultur

 

1.     Skyddsvärt

2.     Riskobjekt och riskkällor

3.     Oönskade händelser

 

 

 

RSA- rapport

 

Mallar

 

Mallar

 

Mallar

 

Seminarier

 

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]><![endif]–>

 

 

 

Steg i MVA-metoden

Arbetssätt

Nedan presenteras de seminarier som är grundläggande för MVA-metoden.

Plattform: Det första seminariet behandlar förvaltningens, bolagets eller förbundets värdegrund, det vill säga vilka värden, objekt och funktioner som man ser som viktiga eller skyddsvärda. På seminariet lyfts även oönskade händelser fram som kan drabba förvaltningen eller organisationens verksamheter, vilka konsekvenser de kan leda till samt möjliga riskkällor och riskobjekt inom den egna organisationen eller det aktuella geografiska området. I samband med att det första seminariet genomförs, kan organisationen starta arbetet med att samla material till ett bibliotek. Materialet ska omfatta sådant som är användbart i beredskaps- och krisledningsarbetet och bör samtidigt kunna uppdateras kontinuerligt för att även i en akut krissituation vara tillförlitligt.

Analys: Utifrån scenarier som konstrueras med utgångspunkt i resultat från värdegrunds­seminariet genomför förvaltningen eller organisationen en sårbarhetsanalys. I Biblioteket finns en scenariobank som innehåller scenarier utvecklade utifrån olika värdegrundsseminarier och önskemål. Dessa kan exempelvis användas i analyserna eller som inspiration för författande av nya scenarier. I mappsystemet finns även uppgifter som har identifierats under sårbarhetsanalyser (se mappen Checklistor).

Återkoppling: Sårbarhetsanalyser skall följas upp av ett återkopplings­seminarium. Under ett sådant seminarium görs en sammanfattande bedömning av hanteringsförmågan samt diskuteras och preciseras förslag på åtgärder för att förbättra förvaltningens eller organisationens krisberedskaps- och krishanteringsförmåga, vilka sedan ligger till grund för en handlingsplan.

När samtliga delar av organisationen har genomfört sina analyser kan dessa sammanfattas i Risk- och sårbarhets­analys – 2. Sammanfattande rapport.