Random header image... Refresh for more!

Vilka krav uppfyller MVA-metoden?


Metoden ger svar på de krav som lagen (2006:544), förordningen (2006:942) samt föreskrifterna (2010:6 samt 2010:7) ställer när det gäller offentliga verksamheters risk- och sårbarhetsanalyser.