Random header image... Refresh for more!

MVA – en metod för att utveckla organisationers krisberedskapsförmåga

MVA är en processinriktad metod för att utveckla organisationers krisberedskapsförmåga ur ett brett perspektiv. Metoden omfattar bl.a. scenariometodik och analyserna genomförs i seminarieform. Analyserna utgår från och sker i nära dialog med användare.

Genom MVA-metoden kan organisationer och verksamheter bl.a:

– Tydliggöra förutsättningar samt samhälleliga och organisatoriska utgångspunkter.

– Identifiera det skyddsvärda inklusive samhällsviktig verksamhet samt analysera beroendeförhållanden

– Bedöma sårbarhet, konsekvens och förmåga vid oönskade händelser.

– Ge förslag till åtgärder samt underlag för kontinuitetsplanering.

– Utveckla och förstärka kunskapsutbyte, lärande och personliga nätverk.

 

Arbetssätt

Arbetssättet baseras på dialog och utformas tillsammans med ansvarig i den berörda organisationen. Nedan ges exempel på moduler som är centrala för MVA-metoden. Dessa genomförs i seminarieform.

Plattform: Under det första seminariet behandlas de värden, objekt, verksamheter och funktioner som den berörda organisationen ser som samhällsviktiga eller skyddsvärda. Under seminariet behandlas även oönskade händelser och konsekvenser samt möjliga riskkällor och riskobjekt inom den egna organisationen eller det aktuella geografiska området.

Analys: Med utgångspunkt i ett valt scenario genomför  organisationen en sårbarhetsanalys där uppgifter som måste utföras samt förmågan att utföra dem bedöms. Vidare analyseras konsekvenser för organisationen och samhället. Förbättringsförslag till grund för fortsatt planering arbetas fram. Denna modul upprepas vid analys av ytterligare scenarier.

Återkoppling: Sårbarhetsanalysen följs upp av ett återkopplings­seminarium. Under detta seminarium görs en sammanfattande bedömning av förvaltningens eller organisationens krisberedskapsförmåga. Här diskuteras och preciseras även förslag på åtgärder för att förbättra krisberedskapsförmågan, vilka sedan ligger till grund för handlingsplaner.

Syntes: Olika analyser av inträffade händelser (reaktivt) eller möjliga risker (proaktivt) sammanställs som grund för slutsatser. Flera verksamheters eller organisationers analyser kan redovisas i en gemensam rapport för risk- och sårbarhets­analys.